39+ KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON, CSS, BẢO MẬT, SQL… TRỊ GIÁ 4000$ ĐANG MIỄN PHÍ TRÊN UDEMY

39+ KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON, CSS, BẢO MẬT, SQL… TRỊ GIÁ 4000$ ĐANG MIỄN PHÍ TRÊN UDEMY

Nhiều khoá học rating cao, đều từ 4sao trở lên, và học viên đăng ký cả trăm ngàn người. Tổng trị giá các khoá học lên cả ngàn đô. Nhanh tay không hết hạn. Link đăng ký ở cuối (có COUPON 100%)

Danh Sách Khoá Học

Các khoá này không miễn phí ở trang chủ, phải có mã đặc biệt ở trong link bên dưới mới được giảm giá nhé. Website update hàng giờ nên dánh sách này có thể khác lúc bạn truy cập
1. The Complete Python 3 Course: Beginner to Advanced! . Số học viên: 463.190
2. The Complete Front-End Web Development Course! . Số học viên: 296.559
3. Linux for Absolute Beginners! . Số học viên: 191.795
4. The Complete Ethical Hacking Course! . Số học viên: 173.429
5. The Complete Full-Stack JavaScript Course! . Số học viên: 166.161
6. Learn to Code with Python 3! . Số học viên: 151.684
7. SQL Masterclass: SQL for Data Analytics . Số học viên: 143.071
8. Practical Web Design & Development: 7 Courses in 1 . Số học viên: 135.743
9. HTML, JavaScript, & Bootstrap - Certification Course . Số học viên: 117.909
10. Python Programming for Beginners in Data Science . Số học viên: 113.929
11. CSS3 and Bootstrap for Absolute Beginners : 4 courses in 1 . Số học viên: 112.173
12. The Complete Python Hacking Course: Beginner to Advanced! . Số học viên: 103.897
13. English grammar tenses & structures, the ultimate course . Số học viên: 93.441
14. Complete Linear Regression Analysis in Python . Số học viên: 84.990
15. Step by Step Guide to Machine Learning . Số học viên: 78.647
16. Decision Trees, Random Forests, AdaBoost & XGBoost in Python . Số học viên: 55.557
17. Excel Analytics: Linear Regression Analysis in MS Excel . Số học viên: 54.440
18. CNN for Computer Vision with Keras and TensorFlow in Python . Số học viên: 46.867
19. Shopify guide: The complete shopify store creation course . Số học viên: 36.988
20. SAP ERP: Become an SAP S/4HANA Certified Consultant - Pro . Số học viên: 28.820
21. AWS Certified Solutions Architect - Associate - Step by Step . Số học viên: 22.556
22. Responsive Web Design 2.0 - Complete Guide . Số học viên: 15.718
23. Agile Scrum Fundamentals+Scrum Master+Scrum Certification . Số học viên: 15.643
24. How to Learn Video Editing: Adobe Premiere Complete Guide . Số học viên: 13.222
25. Linear Regression and Logistic Regression using R Studio . Số học viên: 12.309
26. Data Analysis for Business and Finance . Số học viên: 9.960
27. Upgrading IT Infrastructure from Windows 7 to Windows 10 . Số học viên: 9.350
28. JavaScript Fundamentals: A Course for Absolute Beginners . Số học viên: 6.655
29. Complete beginners introduction to web development . Số học viên: 4.974
30. Atlassian Confluence Masterclass 2020 . Số học viên: 4.897
31. CEH v10 Practice Test . Số học viên: 4.262
32. Understanding HIPAA Compliance . Số học viên: 3.695
33. The Legal Support Specialist . Số học viên: 3.433
34. Create a Twitter Social Network Clone From Scratch PHP,MySQL . Số học viên: 1.532
35. Start Investing in Foreclosures Today! . Số học viên: 1.314
36. Data Warehousing for beginners. . Số học viên: 1.106
37. Become A Trend Expert And Get Smarter About Technology Today . Số học viên: 1.063
38. SQL From Scratch Using Oracle SQL Developer and TOAD . Số học viên: 884
39. Interactive Web Animations [JavaScript, SVG, CSS & HTML] . Số học viên: 745
64

No Responses

Write a response